OBCHODNÍ PODMÍNKY
Všeobecné obchodní podmínkyspolečnosti SaveCar s.r.o.,IČ:28174879, se sídlem Dělnická776, 17000 Praha 7-Holešovice1.

Podmínky prodeje či nájmu elektrických vozíků
Společnosti Save Car s.r.o., se sídlem Praha 7 – Holešovice, Dělnická 776, PSČ 170 00, IČ 281 74 879 (dále jen „poskytovatel“)

1. Všeobecná ustanovení


1. Účelem těchto Podmínek je seznámení zájemců o koupi či nájem elektrického vozíku (dále jen „zákazníci“) s informacemi důležitými pro jejich případné rozhodnutí vstoupit s poskytovatelem do smluvního vztahu, včetně
informací plynoucích z ustanovení § 1811 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.


2. Předmětem těchto Podmínek není úprava vzájemných práv a povinností zákazníka a poskytovatele, kdy právní vztah mezi těmito účastníky bude upraven, v případě zájmu zákazníka, samostatnou smlouvou. Tyto podmínky pak shrnují základní ujednání smluvního vztahu mezi zákazníkem a poskytovatelem.


3. Předmětem případného smluvního vztahu mezi zákazníkem a poskytovatelem bude koupě či nájem elektrického vozíku značky MASTON. (dále jen „elektrický vozík“) zájemcem od poskytovatele a úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran.

2. Koupě elektrického vozíku


1. Koupi elektrického vozíku může zákazník realizovat formou jednorázové úhrady kupní ceny nebo bude zákazníkovi umožněno uhradit kupní cenu ve splátkách, kdy první polovina kupní ceny bude uhrazena nejpozději
spolu s podpisem kupní smlouvy a druhá polovina bude uhrazena v deseti měsíčních splátkách bez jakéhokoli navýšení celkové ceny elektrického vozíku. V případě koupě na splátky může poskytovatel požadovat účast třetí
osoby – ručitele.


2. Poskytovatel předá elektrický vozík zákazníkovi řádně, bez vad a ve stavu způsobilém k běžnému používání v místě své provozovny na adrese U Průhonu 14, 170 00 Praha 7, v provozní době (po-pá: 09:00-16:00). V případě požadavku zákazníka může být elektrický vozík doručen na jím určenou adresu s tím, že cena dopravy bude uvedena v příslušné kupní smlouvě a zákazník s ní bude obeznámen
v dostatečném předstihu před jejím uzavřením. Elektrický vozík bude předán s veškerým příslušenstvím a dokumentací nezbytnou k jeho řádnému a bezpečnému užívání. Zákazník bude vždy zavázán při převzetí elektrický vozík náležitě prohlédnout, překontrolovat veškeré dodané příslušenství a doklady a namítnout jakékoli zjevné závady či poškození. Nebezpečí škody na elektrickém vozíku přejde na zákazníka jeho převzetím nebo (jestliže zákazník předávaný elektrický vozík nepřevezme) v době, kdy bude elektrický vozík v souladu s uzavřenou smlouvou dodán a zákazník poruší svou povinnost jej převzít. Stejným okamžikem pak na zákazníka přechází též vlastnické právo k elektrickému vozíku. V případě nepřevzetí elektrického vozíku zákazníkem mu bude účtován poplatek za uskladnění vozíku ve výši stanovené kupní smlouvou a zákazník s ní bude obeznámen v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy.


3. Je zcela nezbytné, aby se zákazník v dostatečném čase před podpisem kupní smlouvy náležitě obeznámil se smluvními podmínkami, včetně ujednání o kupní ceně elektrického vozíku, způsobem a cenou dodání a s právy
plynoucími z vadného plnění, zárukou a podmínkami pro uplatnění těchto práv. Dále je třeba, aby se zákazník seznámil se způsobem použití elektrického vozíku, s veškerými funkcemi a vlastnostmi či případnými riziky
spojenými s jeho užíváním, včetně náležitého prostudování dodaného návodu, a tyto podmínky provozu řádně dodržoval.


4. Poskytovatel odpovídá zákazníkovi za to, že elektrický vozík nebude mít při převzetí zákazníkem vady, zejména pak, že elektrický vozík má vlastnosti, které poskytovatel popsal nebo zákazník očekával s ohledem na povahu
vozíku a že se elektrický vozík hodí ke způsobu použití, uvedeném v příslušné dokumentaci a přiloženém návodu a vyhovuje požadavkům právních předpisů. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí elektrického
vozíku, má se za to, že byl vadný již při převzetí, neplyne-li z povahy vady něco jiného.  Zákazník – spotřebitel může uplatnit práva z vady, která se vyskytne u elektrického vozíku v době 24 měsíců od jeho převzetí. Zákazník
může u poskytovatele uplatnit právo z vadného plnění formou reklamace. Právo z vadného plnění může zákazník uplatnit v provozovně poskytovatele na adrese U Průhonu 14, 170 00 Praha 7, a to ve formě opravy vadného
elektrického vozíku případně opravy jeho části, pokud se vada týká této části, není-li to možné má zákazník právo na výměnu elektrického vozíku. Stejné právo má zákazník v případě, že nemůže elektrický vozík řádně užívat pro
opakovaný výskyt vady nebo větší počet vad po opravě. Zákazník je též, v případě výskytu vady, kterou nelze opravit, oprávněn požadovat slevu z kupní ceny, neuplatní-li právo jiné nebo, nebylo-li z důvodu na straně poskytovatele jiné právo možné uplatnit. O uplatnění práva z vadného plnění poskytovatel rozhodne ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb. zákon o ochraně spotřebitele, ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává přiměřená doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady poskytovatel vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, nebude-li po domluvě se zákazníkem
lhůta přiměřeně prodloužena. Po marném uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a kupující má právo od smlouvy odstoupit. Výše uvedené právo z vadného plnění zákazníkovi nenáleží, pokud před
převzetím elektrického vozíku věděl, že má vadu, anebo pokud zákazník sám vadu způsobil. Práva z vadného plnění zákazníkovi též nenáleží při opotřebení věci běžným užíváním, či pokud to vyplývá z povahy věci.

 

5. V případě zániku kupní smlouvy bude zákazník povinen elektrický vozík bezodkladně na vlastní náklady dopravit do místa provozovny poskytovatele v časech tak, jak plyne z odst. 2 tohoto článku 2. Neučiní-li tak, je poskytovatel oprávněn elektrický vozík sám zajistit a převzít s tím, že na cenu dopravy s tím spojené se shodně uplatní cena dodání elektrického vozíku. Pokud zákazník neposkytne poskytovateli potřebnou součinnost při převzetí vozíku, uhradí mu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. Oproti právu na vrácení uhrazené kupní ceny v případě zániku kupní smlouvy je poskytovatel oprávněn započíst částku, o kterou se hodnota elektrického vozíku snížila, stejně tak jako náhradu za užívání elektrického vozíku, která bude sjednána v konkrétní kupní smlouvě a zákazník s její výší bude seznámen v dostatečném předstihu před jejím uzavřením.


6. Nebude-li v kupní smlouvě sjednáno jinak, celková kupní cena elektrického vozíku činí 47 990,- Kč včetně DPH.


3. Nájem elektrického vozíku


1. Zákazník může využít elektrický vozík též na základě nájmu na dobu určitou, stanovenou dohodou s poskytovatelem, zpravidla stanovenou na celé měsíce. Cena nájmu se odvíjí od délky zapůjčení, viz kategorie Půjčení e-vozíku. V případě prodlení zákazníka s úhradou nájemného či jakékoli jeho části, po dobu delší než pět kalendářních dnů, je poskytovatel oprávněn uplatnit nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky po splatnosti za každý den prodlení počínaje dnem šestým.


2. Na závazky účastníků týkající se předání a převzetí elektrického vozíku a povinnost zákazníka náležitě se seznámit s podmínkami jeho použití se obdobně uplatní odst. 2. a 3. článku 2. těchto podmínek.


3. Zákazník bude oprávněn nájemní smlouvu vypovědět bez udání důvodu, kdy výpovědní lhůta činí 10 dnů od doručení výpovědi poskytovateli, avšak účinnost výpovědi nastává vždy posledního dne kalendářního měsíce. Poskytovatel bude oprávněn nájemní smlouvu vypovědět bez výpovědní doby v případě, že se zákazník dostane do prodlení s úhradou jakékoli části nájemného po dobu více než pěti dnů nebo poruší některý ze závazků upravených v nájemní smlouvě a tíkající se řádného a bezpečného používání elektrického vozíku a práva poskytovatele kontrolovat toto používání či jinak ohrozí oprávněné zájmy poskytovatele, na jejichž ohrožení poskytovatel zákazníka bezvýsledně upozornil alespoň pět dnů před doručením výpovědi zákazníkovi.


4. Zákazník bude po dobu trvání nájmu nebo bezodkladně po jeho zániku oprávněn požádat poskytovatele o odkup pronajatého elektrického vozíku, kdy pokud dojde k uzavření takové kupní smlouvy nejpozději do 14 dnů od
zániku nájmu, bude veškeré řádně uhrazené nájemné započteno na část kupní ceny. Zákazník si bude moci zvolit mezi jednorázovým doplatkem kupní ceny či nákupem na základě odložených splátek (viz odst. 1. článku 2.
těchto podmínek).


4. Společná ustanovení


1. Bližší podmínky koupě či nájmu elektrického vozíku budou upraveny v předmětných smlouvách, a to na základě oboustranné dohody mezi zákazníkem a poskytovatelem. Smluvní ujednání budou volena tak, aby došlo
k dosažení účelu smlouvy za současné ochrany oprávněných zájmů obou účastníků, včetně práv zákazníka jakožto spotřebitele. Veškerá konkrétní smluvní ujednání, neuvedená v těchto podmínkách, budou zákazníkovi
zpřístupněna v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy tak, aby zákazník mohl náležitě smlouvu prostudovat, pochopit její obsah a důsledky jejího uzavření. V případě jakýchkoli pochybností je zákazník oprávněn požádat poskytovatele o vysvětlení podstaty práv a povinností ze smlouvy plynoucích.


2. Tyto podmínky mají pouze informativní charakter a slouží zákazníkům k obeznámení se základními principy koupě či nájmu elektrických vozíků, které budou řešeny samostatnou smlouvou, kterou budou založena práva a
povinnosti účastníků. Uzavřenou smlouvou pak na základě společného konsenzu mohou účastníci upravit svá práva a povinnosti odlišně od těchto podmínek.